Trang chủBlog

Hướng dẫn liên kết App ID / OA ID vào tài khoản Zalo Business Account

1. Hướng dẫn cấp quyền Admin tài khoản Zalo Business Account (ZBA)

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Quản lý thành viên.

Bước 2: Chọn "Thêm thành viên". Nhập thông tin số điện thoại muốn cấp quyền Admin - Bấm "Kiểm tra". Sau đó chọn vai trò rồi bấm "Thêm mới".

Lưu ý: Số điện thoại muốn cấp quyền Admin phải là số Việt Nam (+084) và đã có tài khoản Zalo cá nhân.

Bước 3: Xác nhận và hoàn tất.

2. Hướng dẫn thêm ứng dụng (App ID) vào ZBA

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Liên kết ứng dụng.

Các ứng dụng khả dụng sẽ hiển thị ở mục "Kết nối với các Ứng dụng khác".

Bước 2: Xác nhận và hoàn tất.

Lưu ý: Hiện tại không hỗ trợ hủy kết nối OA ID / App ID với ZBA.

3. Hướng dẫn thêm OA ID vào ZBA

Bước 1: Truy cập vào link tại đây - chọn Cài đặt / Liên kết OA.

Các OA khả dụng sẽ hiển thị ở mục "Kết nối với các OA khác".

Bước 2: Xác nhận và hoàn tất.

Lưu ý: Hiện tại không hỗ trợ hủy kết nối OA ID / App ID với ZBA.

Tạo Official Account